Ständig förbättring

Vår väg mot ständig förbättring

Vi hjälper organisationer att utvecklas mot den ständiga förbättringsprocessen som aldrig avstannar. Insatserna påverkar såväl grundläggande värderingar i organisationen som ledarstilen och det vardagliga arbetet för alla medarbetare.
Till vår hjälp har vi ett omfattande och internationellt väl beprövat material.

Vägen till kvalitet

Att utveckla en organisation mot ständig förbättring är en oändlig resa. Det är en resa med delmål men utan slutmål, för desto längre vi reser på förbättringens väg desto mer inser vi de nya utmaningarna som finns längre fram.
Vår slutliga insikt är att ständig för-bättring är mer än en resa; det är ett sätt att leva, en förändring av ledarskapet. Anledningen till att organisationer behöver denna process och hur vi som individer kan dra nytta av processen kommer att vara i fokus och utvecklar en förståelse för målen i relation till de uppgifter som föreligger.

Ständig förbättring börjar med att lära sig.

Syfte 1. 

Att diskutera organisationens behov av en ständig förbättringsprocess.

Syfte 2. 

Att börja förklara den ständiga förbättringsprocessen.

Syfte 3. 

Att diskutera fördelarna med processen samt organisationens och individernas delaktighet.

Syfte 4. 

Att presentera målsättningen. Vägen ständig förbättring börjar med att placera organisationen framför en spegel och undersöka hur kulturen fungerar samt hur den behöver förändras. Att förstå den fundamentala skillnaden mellan det gamla sättet att arbeta och det nya sättet är en lärdomsprocess.

Var beredd på att vidta åtgärder som ger oss ett produktivt språng framåt då vi närmar oss hur man använder ständig förbättring för tillväxt och förbättringar, istället för traditionell problemlösning. Till slut kommer man att få insikt, strategier och verktyg som hjälper till att nå ett bättre resultat.

Med vår erfarenhet kommer man att se visionen om hur en organisation kommer att se ut i framtiden. Man kommer att få en förståelse för personalens roll i att forma visionen till verklighet. Lärdoms- och upptäckarprocessen är ständigt pågående och blir en integrerad del av ständiga förbättringar. Framtidens organisation är en organisation under lärdom och upptäckande.

Kvalitet och Överlevnad

"Överlevnad av de dugligaste" är inte bara djungelns lag, det är även marknadens lag. Vare sig det är tillverknings-, service-, offentliga eller utbildningsorganisationer som inte kan förändra, anpassa och förbättra sig så kommer de bli förbisprungna.

Utmaningen inom kvalitetsområdet är lika verklig inom sjukvården som inom bilindustrin och lika svår för universitet som för företag inom telefonibranschen. Vissa organisationer kommer att hamna i bakgrunden när de utsätts för ny konkurrens, ökade marknads-krav och ekonomiska förändringar. Andra kommer att framträda pånyttfödda, kapabla att överleva och blomstra i den kompetativa miljön.

De som överlever kommer att ha en förmåga att anpassa sig till den verklighet som den globala ekonomin och nya kundförväntningar skapar.

Att driva en verksamhet idag utan ett system för förbättringar är som att hoppa fallskärm utan fallskärm. Processen fungerar som organisationens livsuppehållande system. Det skapar en kultur som möjliggör för människor att hantera förändringar och att frodas av förändringar.