Miljöledning

Miljöfrågorna har på kort tid blivit ett aktuellt ämne för företag. Miljöledningssystem har blivit det samlande begreppet, på samma sätt som kvalitetssystem blev när kvalitetsfrågorna ställdes i fokus för några år sedan. För att slippa störa verksamheten mer än nödvändigt så ska man integrera kvalitets- och miljösystem i varandra.

Idag finns det föreskrifter och standarder vilka skall hjälpa verksamheter att få kontroll på samt minska sin miljöpåverkan. Rätt använt kan ett ledningssystem som ISO 14000 bli:

  • Långsiktigt nödvändigt i ett slutet kretslopp.
  • Av konkurrensskäl annars väljs vi bort.
  • En fråga om kundkrav att man tar ansvar över sin miljöpåverkan annars uteblir kanske en leverans.
  • Goodwill, det uppfattas som positivt av marknaden.
  • Lönsamt, kostnaderna sänks i samband med att det ger en överblick över förbrukningen av ändliga resurser.
  • Bättre förekomma än förekommas, lagstiftningen kommer att skärpas.

Miljöstandarden är tillämplig för alla typer av verksamheter som är mogna att införa ett miljöledningssystem och tar upp följande områden:

Miljöpolicy

Vilken skall fastställas av företagsledningen och innebär åtaganden om ständig förbättring, uppfyllande av relevant miljölagstiftning samt formulering och omprövning av miljömål. Miljöpolicyn skall vara kommunicerad till alla anställda och tillgänglig för allmänheten.

Planering - utredning

Här skall metoder upprättas för att identifiera miljöaspekter (nulägesanalys) samt relevanta miljölagar. Miljömål och miljöprogram skall dokumenteras samt vara utformade i överensstämmelse med verk-samhetens miljöpolicy.

Genomförandefasen

Här måste vi definiera ansvar och befogenheter. Vidare ta fram rutiner för utbildning och kompetenshöjande aktiviteter, intern och extern kommunikation, dokumentstyrning(om vi inte redan har ett kvalitetssystem), aktiviteter som kan påverka miljöaspekterna samt olycksberedskap och uppföljning av olyckor och tillbud.

Kontroll

Kontroll och korrigerande åtgärder omfattar övervakning, avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder, hantering av mätresultat samt revision av systemet i likhet med ett kanske redan etablerat kvalitetssystem.

Ledningens agerande

Vilket innebär att ledningen genom systematiska genomgångar av systemet, får till stånd korrigerande och förebyggande samt förbättrande åtgärder i förhållandet insatser - resultat.