Arbetsmiljöns indikatorer

Sjukfrånvaro
Korttidsfrånvaro

 • Hur många dagar per år?
 • Kostnad per år? (Sjuklön i 14 dagar, produktionsbortfall, administrativa kostnader)
 • Frekvens? (Hur ofta förekommer frånvaron)
 • Hur långa är sjukperioderna?
 • Vilka individer är det som är sjuka?
 • Har personliga samtal genomförts med dem som är sjuka ofta?
 • Orsaker?
 • Kan frånvaron minskas genom aktiva åtgärder?

Långtidsfrånvaro

 • Hur många dagar per år?
 • Finns en tydlig diagnos?
 • Finns rehabiliteringsplaner?
 • Kostnad för åtgärder?
 • Möjlighet till andra arbetsuppgifter?

Olyckstillbud och arbetsskador

 • Vilka tillbud har förkommit?
 • Rapporteras tillbuden?
 • Vilka arbetsskador har förekommit?
 • Kan man se något mönster i arbetsskadorna?
 • Används underlagen för att snarast genomföra förebyggande åtgärder?

Personalomsättning

 • Hur stor är personalomsättningen?
 • Hur stor personalomsättning är önskvärd?
 • Vad kostar en ersättningsrekrytering?
 • Har vi frågat avgående personal varför de slutar?

Omplaceringar och förtidspensioneringar

 • Vilka omplaceringar har gjorts de senaste åren?
 • Finns arbetsmiljösamband?
 • Vilka avgångar med förtidspension eller sjukbidrag har skett de senaste åren?
 • Ålder och orsak?
 • Har någon medarbetare gått över till Samhall de senaste åren?
 • Arbetsmiljösamband?
 • Vad kostar introduktion och utbildning av ersättare?
 • Vad kostar det att undanröja orsak till upprepning av förtidspensionering?

Produktionstekniskt upplägg, arbetsvidgning
Längre arbetscykler ger färre planeringspunkter. Genom att utvidga arbetsinnehållet och t.ex. inrätta flödesgrupper kan man nå kortare genomloppstid, lägre kapitalbindning, ökad motivation och minskad risk för förslitningsskador.

 • Hur långa är arbetscyklerna i de 4 mest repetitiva momenten?
 • Kan flera närliggande arbetsmoment läggas samman, för att nå längre arbetscykler?
 • Kan arbetet utvidgas och effektiviseras, genom att närplanering av materialhantering och produktion ges till en individ eller en grupp?
 • Förekommer arbetsrotation?
 • Hur ofta sker arbetsrotation?
 • Finns scheman för arbetsrotation?

Materialflöde

 • Är materialflödet rationellt upplagt?
 • Kan ett huvudflöde anges?
 • Kan materialhantering mellan operationer mekaniseras och därmed effektiviseras?
 • Kan varje operatör sköta sin egen materialhantering, eller måste t.ex. truckförare tillkallas?
 • Kan detta vara en effektiviserande arbetsutvidgning?
 • Kan tunga lyft elimineras eller mekaniseras?

Lönesystem

 • Stimulerar lönesystemet till ökad produktivitet och egen utveckling?
 • Vilka effekter kan lönesystemet ha på hälsan?

Självkontroll - styrning

 • Förekommer egenkontroll av kvalitet?
 • Kan det egna arbetet planeras och styras av operatören?
 • I så fall - över vilken tid? (timme, dag, vecka)
 • Är produktionsprocessen lätt att överblicka - Kan den enskilde medarbetaren enkelt se och fatta rätt beslut vid avvikelser från normal produktion?
 • Förekommer regelbunden information på arbetsplatsen?
 • Hur ofta?

Hälso- och friskvård

 • Tillhör företaget en Företagshälsovårdscentral?
 • Får företaget ut vad man förväntar sig av denna?
 • Finns friskvårdsaktiviteter som stöds av företaget - t.ex. årskort på träningsställe?

Trivsel

 • Finns något sätt att mäta eller uppskatta trivseln?
 • Sociala kontakter utanför arbetstiden?
 • Är det lätt att rekrytera kunnig och engagerad personal till företaget?
 • Vilken är företagets lokala image som arbetsgivare?